Normativa Extraescolars curs 2019/2020


  1. Les inscripcions s’hauran de fer arribar  exclusivament vía formularí web: En el cas que hi hagi més sol.licituds que places disponibles la inscripció es farà seguint l’ordre de recepció de les mateixes, donant prioritat, però, als inscrits durant el curs anterior en aquella mateixa activitat.Les activitats extraescolars que oferim només començaran amb un mínim d,alumnes diferent segons l’activitat.La inscripció a les activitats suposa un compromís d’assistència a les sessions setmanals programades així com el compromís de permanència mínima d’un trimestre excepte piscina que es anual. En cas contrari, resulta dificultós seguir el ritme d’aprenentatge i assolir els objectius previstos per al grup i pot resultar perjudicial per a la resta de nens/es que sí hi assisteixen.Durant el curs, les altes seran factibles només si la ràtio monitors/nens ho permet i si el nivell del nen o la nena s’ajusta o es pot adaptar a l’activitat començada.
  2. Impagaments: Aquelles famílies que no hagin satisfet les últimes dues mensualitats d’activitats extraescolars rebran una carta on se’ls informarà de la baixa immediata de l’activitat. En iniciar el curs següent no es podrà inscriure (començar) a cap activitat extraescolar ni a cap dels tallers sense abonar els deutes de les activitats extraescolars del curs anterior.
  3. Comunicació: Us recordem que tant els monitors/es de les activitats com els coordinadors/es així com els membres de la comissió d’activitats extraescolars tenim les portes obertes per resoldre qualsevol dubte o aclariment, ja sigui via mail ( a l’ AFA) o presencialment.
  4. Comportament i actitut durant l’activitat extraescolar: Per tal de participar a les activitats s’hauran de complir les normes establertes pel bon desenvolupament d’aquestes, especialment les de convivència i respecte cap als companys i monitors.  El no cumpliment de dites normes pot comportar l’expulsió de l’activitat si un cop avisat l’alumne i notificada la família, dita actitud no millora.
  5. Enquestes: Entre els mesos de febrer i març es passarà a totes les famílies de l’escola una enquesta per conèixer el grau de satisfacció així com possibles millores, canvis, propostes, tant si es realitzen activitats com si no és el cas.
  6. Sistema de recollida dels nens/es: En acabar la jornada escolar a les 16:30h tots els nens/es que fan activitats extraescolars baixen amb les seves mestres fins al menjador on s’inicia el servei d’acollida amb la Mercé. Allà són recollits pels monitors especialistes de cada activitat, i amb el grup corresponent marxen cap a l’espai on es realitza l’activitat (gimnàs, sala d’informàtica, pista exterior del pati…). Les activitats s’inicien cap a les 16:45h. A les 17:45 aprox. Els nens/es acaben l’activitat, recullen material i aula i cap a les 17:55 baixen acompanyats dels seus monitors de l’activitat extraescolar i junt amb la Mercè aquests seran els encarregats d’entregar els nens/es a les seves famílies. Tant els especialistes-monitors com la Mercè hauran de tenir l’autorització dels nens que per la seva edat ja marxin sols a casa.

 

 

BEQUES D’ACTIVITATS ESPORTIVES

Amb la intenció de facilitar l’accés a la pràctica esportiva fora d’horari escolar a tots els infants i joves (de primària) de la ciutat de Barcelona, des de I’lnstitut Barcelona Esports es proposa la posada en marxa  d’un sistema d’ajuts econòmics que permetrà abaratir la despesa assumida per aquest concepte per part de les famílies d’infants en condicions econòmiques desfavorides.

L’ AFA ha aconseguit per al curs 2019-20 donar-se d’alta a l’ajuntament  per participar en aquest programa i per tant les famílies podran demanar aquesta beca per qualsevol activitat esportiva de les ofertades.

Per al curs 2018-19 la subvenció es va adreçar a les unitats familiars que tinguessin uns ingressos iguals o inferiors a 12.000,00 euros anuals per a cada membre de la unitat familiar. De cara al curs 2018-19 encara no s’ha publicat la quantitat corresponent. El percentatge de la subvenció per trams en funció de la renda familiar disponible per membre de la unitat familiar i segons la prioritat indicada va ser el següent:

de 0 a 6.140,00 euros 90%

de 6.140,01 a 9.959,66 euros 60%

de 9.959,67 a 12.000,00 euros 30%

A dia d’avui no tenim més informació, però tan aviat aquesta entitat ens faci arribar les condicions, els formularis i tota la informació pertinent us la farem arribar via notificació. Podeu consultar aquesta informació també a:  www.plaesportescolarbcn.cat