Normativa Educació Primària


NORMES GENERALS DE FUNCIONAMENT A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 CURS 2016/17

 

 • L’horari oficial de la nostra escola és de 9 h a 12:30 h i de 15 h a 16:30 h per a l’alumnat de l’Educació Infantil i Primària.
 • Les entrades escolars es faran sempre per la porta de la reixa verda. La porta s’obrirà cinc minuts abans de les 9h. i es tancarà quan hagin pujat les files, a les 9:05 hores.Cal ser puntual!!
 • Per fer les entrades a les classes, l’alumnat anirà al lloc assignat i esperarà que el/la mestre/a els vagi a buscar. Agraïm als pares que s’acomiadin dels seus fills/es abans que no es posin a la fila.
 • Protocol de puntualitat d’entrada. Els pares/mares de l’alumnat que arribi més tard de les 9 h. i de les 15 h. hauran de justificar el retard per escrit en el full que els lliurarà el conserge. En cas que l’alumne/-a arribi sol/-a serà el tutor o tutora qui li lliurarà el full perquè se signi a casa. Quan s’acumulen cinc retards la direcció del centre convocarà la família per tractar el cas i cercar mesures correctores.
 • Qualsevol absència a l’escola s’ha de justificar.
 • La puntualitat és necessària tant a l’entrada com a la sortida. Aquells alumnes que no hagin estat recollits a l’hora passaran al servei d’acollida de l’escola, el cost del qual anirà a càrrec de cada família. Si en acabar el servei d’acollida, la família no ha estat localitzada i no ha vingut a recollir a l’alumne, l’escola es posarà en contacte amb la Guàrdia Urbana perquè es faci càrrec de la custòdia de l’alumne/a.
 • Les sortides escolars es faran sempre per la porta de la reixa verda. A la tarda aquesta porta s’obrirà a les 16h 25’ només perquè puguin entrar els pares de l’alumnat de P3. La resta ho faran a les 16:30h. L’alumnat de primària sortirà al pati acompanyat dels seus mestres. Aquests entregaran cada alumne a la persona autoritzada per fer-ho.
 • En cas que un dia vingui a buscar-los una persona diferent de l’habitual,  cal avisar prèviament a la tutora/-r autoritzant-ne la sortida. (veure model adjunt)Les famílies que ho vulguin,  podran autoritzar a l’escola a deixar sortir als seus/seves fills/filles sols/soles cap a casa en acabar les classes, tant al migdia com a la tarda. Caldrà però demanar-ho omplint el full d’autorització de sortir sol/sola i lliurant-lo al tutor/a. (veure model adjunt)
 • El tancament de les portes del recinte escolar es farà a les 16:45 h. Només restaran a l’escola els nens i les nenes  que  es  quedin al  servei  d’ acollida  o  bé  que facin alguna activitat extraescolar.Els divendres, amb el programa de “Patis oberts”, el pati estarà obert fins a les 20h.
 • Durant l’horari lectiu , l’alumne/-a no pot sortir sol/-a de l’escola. En cas de necessitat caldrà que el vingui a recollir l’adult autoritzat. Aquest haurà de signar el full – justificant de recollida de l’alumne/-a- que li lliurarà el conserge.
 • L’ús de la bata és obligatori des de P-3 fins a 2n. La bata és de quadrets verds i blancs, cordada pel davant (es pot comprar a l’AMPA de l’escola). Ha de portar  nom i cognoms.
 • Per fer Educació Física  cal dur l’equipament esportiu:
  •  xandall blau marí  amb el logotip de l’escola que es pot comprar a l’AMPA.
  •  pantaló curt blau marí pel bon temps.
  •  samarreta vermella  amb el logotip de l’escola,  també es pot comprar   a l’AMPA.  Les peces de roba han de portar el nom i cognoms, per poder-les identificar.
  •  un necesser amb sabó, tovalloleta, pinta i una samarreta de recanvi.

  *  Si puntualment un alumne/a no pot fer Educació Física, cal que porti un justificant de la família o del metge.

 • Considerem necessari fer un bon esmorzar a casa perquè els nens i nenes puguin rendir millor a l’escola. A l’hora d’esbarjo, sempre es pot complementar aquest esmorzar. No es poden dur begudes. Utilitzem embolcalls alternatius al paper d’alumini.
 • A l’escola no es poden portar joguines que indueixin a l’aïllament o a discussions a l’hora de l’esbarjo. Això inclou els aparells electrònics (MP3, MP4, PSP, Nintendo, etc.).
 • L’escola facilita les pilotes per jugar, així doncs, NO es portaran pilotes de casa.
 • La roba extraviada es guardarà a consergeria. En arribar final de mes, si no s’ha recollit, la roba es portarà al punt verd o bé a un centre benèfic. Per evitar això, cal que marqueu la roba i que la retorneu si per equivocació us l’heu endut a casa.
 • Perquè un alumne pugui dur mòbil a l’escola (apagat i dins la bossa), és imprescindible l’autorització del pare/mare o tutor/a legal. En cas contrari restarà a disposició de la Direcció.
 • Preguem limitar al màxim l’administració de medecines a l’escola. Aquelles que siguin imprescindibles han d’estar marcades amb el nom/dosi/horari d’administració, i lliurats a l’adult juntament amb l’autorització per escrit i la recepta mèdica.
 • Quan un nen o nena té febre, polls, conjuntivitis o qualsevol malaltia contagiosa. NO pot anar a l’escola fins que hagi passat el risc de contagi.
 • Només a l’ Ed.Infantil es poden celebrar  les festes d’aniversari amb els companys i companyes de la classe i mestres dins l’horari lectiu, cercant alternatives a les llaminadures.
 • Projecte de socialització dels llibres de text. La comanda de llibres es farà a través de l’AMPA de l’escola. Hi haurà el compromís de tenir cura dels llibres per reutilitzar-los. I caldrà reposar-los si un alumne els fa malbé. És obligatori que tothom signi el contracte de socialització que es lliurarà al començar el curs.
 • A més de la reunió general de nivell que els/les tutors/es convoquen a principi de curs, és necessari que cada família sol·liciti, almenys un cop a l’any, una entrevista individualitzada.
 • Les entrevistes es poden concertar, a l’ E. Primària, els dijous de 12:30 h a 13:30 h.
 • Perquè l’alumnat pugui participar a les sortides proposades és imprescindible haver fet abans el pagament i haver entregat l’autorització signada a les tutores dins dels terminis establerts.
 • Tots els pagaments es faran per mitjà del banc.
 • Davant de qualsevol dubte cal emprar els canals de comunicació adequats per estar ben informats i evitar malentesos.

APORTACIONS PER AL PAGAMENT DE SORTIDES I MATERIAL

Cada família ha de pagar una quantitat en concepte d’activitats i sortides, previstes durant tot el curs. Les colònies escolars es paguen a part.

El pagament es farà en dos terminis:

–        el primer de l’1 al 15 d’octubre de 100 euros.

–        l’altre fins al 15 de febrer de 60 euros.

Per facilitar els tràmits de recollida de diners i la planificació familiar de les despeses, si no comuniqueu res en contra, aquests rebuts se us giraran en el mateix nº de compte en que teniu domiciliat el menjador escolar.

A les famílies que no utilitzin el servei de menjador els facilitarem el número de compte per poder fer l’ingrès.