Preinscripció curs 2016/2017


image

Calendari de preinscripció curs 2016/2017

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
del 30 de març al 7 d’abril (ambdós inclosos)

PUBLICACIÓ LLISTES AMB EL BAREM (provisionals)
15 d’abril

SORTEIG
18 d’abril

PRESENTACIÓ DE RECLAMACIONS
del 15 al 20 d’abril

RESOLUCIÓ DE RECLAMACIONS
21 d’abril

LLISTES AMB EL BAREM UN COP RESOLTES LES RECLAMACIONS
25 d’abril

PUBLICACIÓ LLISTES ADMESOS (definitives)
20 de maig

PERÍODE DE MATRICULACIÓ
del 13 al 17 de juny

 

Documentació per a formalitzar la Preinscripció Curs 2015/2016

Obligatòria:

  • Fotocòpia del DNI i/o Passaport del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a. Si l’alumne/a és estranger, fotocòpia del Passaport o NIE.
  • Fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  • Fotocòpia de la TIS (targeta d’identificació sanitària) de l’alumne/a.

A efectes de barem:

  • Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.
  • Fotocòpia del certificat d’empresa si es vol considerar el criteri de proximitat del domicili del lloc de treball.
  • Fotocòpia del certificat de disminució del Departament d’Acció Social, per ICAM o per altre organismes competents. El certificat haurà d’acreditar un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
  • Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
  • Fotocòpia del certificat mèdic oficial que acrediti textualment l’existència de la malaltia crònica corresponent i l’exigència d’una dieta complexa que condiciona de manera determinant el seu estat de salut. Perquè sigui vàlid cal que inclogui la legalització de la signatura del metge que emet el certificat.

Més informació:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/informacio_general/index.html

Contacte de l’escola