Preinscripció curs 2018/2019


image

Calendari de preinscripció curs 2018/2019

HORARI  D’ATENCIÓ  A  LES  FAMÍLIES PER  FORMALITZAR  LA  PREINSCRIPCIÓ

(del divendres 13 al dimarts 24 d’abril)

 • Matins :
  • dies 13, 16, 20 i 23 d’11h a 12:30h
  • dies 17, 18, 19 i 24 de 9h a 12:30h
 • Tardes :
  • dies 17,19 i 24 de 15h a 17h

Documentació per a formalitzar la Preinscripció curs 2018/2019

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA  (juntament amb el full de sol·licitud):
 • Original i fotocòpia del DNI i/o Passaport del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a. Si l’alumne/a és estranger, fotocòpia del Passaport o NIE.
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Original i fotocòpia de la TIS (targeta d’identificació sanitària) de l’alumne/a.
 • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
SI ÉS EL CAS, CAL ADJUNTAR:
 • Certificat d’empresa si es vol considerar el criteri de proximitat del domicili del lloc de treball.
 • Renda anual de la unitat familiar en al cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec.
 • Certificat de disminució del Departament d’Acció Social, per ICAM o per altre organismes competents. . El certificat haurà d’acreditar un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
 • Fotocòpia del certificat mèdic oficial que acrediti textualment l’existència de la malaltia crònica corresponent i l’exigència d’una dieta complexa que condiciona de manera determinant el seu estat de salut. Perquè sigui vàlid cal que inclogui la legalització de la signatura del metge que emet el certificat.

image