Preinscripció curs 2019/2020


image

Calendari de preinscripció curs 2019/2020

HORARI  D’ATENCIÓ  A  LES  FAMÍLIES PER  FORMALITZAR  LA  PREINSCRIPCIÓ

(del divendres 29 de març al dimarts 9 d’abril)

 • Matins :
  • dies 29, 1, 2, 4, 8 i 9 de 9h. a 13:30h.
  • dia 3 de 9h. a 10:30h.
  • dia 5 de 9h. a 12:30h.
 • Tardes :
  • dies 2, 4, 9 de 15h. a 17h.

Documentació per a formalitzar la Preinscripció curs 2019/2020

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA  (juntament amb el full de sol·licitud):
 • Original i fotocòpia del DNI i/o Passaport del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a. Si l’alumne/a és estranger, fotocòpia del Passaport o NIE.
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Original i fotocòpia de la TIS (targeta d’identificació sanitària) de l’alumne/a.
 • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
SI ÉS EL CAS, CAL ADJUNTAR:
 • Certificat d’empresa si es vol considerar el criteri de proximitat del domicili del lloc de treball.
 • Renda anual de la unitat familiar en al cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec.
 • Certificat de disminució del Departament d’Acció Social, per ICAM o per altre organismes competents. . El certificat haurà d’acreditar un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

image