Organització


ÒRGANS DE GESTIÓ

 • Claustre

  Format per tots els professors/es del Centre.

 • Equip directiu

  És l’equip de gestió del Centre. Està format per: la directora (Sandra Martí), la cap d’estudis (Mireia Sarlé) i la secretària (Estel Farré).

 • Consell Escolar

  Òrgan col·legiat de participació de la comunitat educativa en el govern del centre docent, amb funcions en l’àmbit de programació general i en el seguiment i l’avaluació general de les seves activitats.

  La definició i funcions d’aquest òrgan consultiu estan regulades per aquest marc legal:

  • LEC, LLEI d’educació12/2009, del 10 de juliol
  • DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’ AUTONOMIA DELS CENTRES EDUCATIUS
  • DECRET 155/2010, de 2 de novembre, de la DIRECCIÓ dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent.

   

  El Consell Escolar de l’escola es composa de 17 membres:

  – 1 Director/-a, que el presideix.

  – 1 cap o la cap d’estudis.

  – 6 representants del professorat s’elegeixen pel claustre,

  – 6 dels pares i mares o tutors.

  – 1 representant de l’AMPA.

  – 1 representant del personal d’Administració i Serveis, elegit per i entre aquest personal.

  – 1 representant de l’ajuntament de Barcelona.

  El/la Secretari/ària del centre, participa amb veu però sense vot i fa l’ acta de la sessió.

 

Atenció a l'escola de l'EAP de Gràcia

Els alumnes amb necessitats educatives especials, són atesos, en coordinació amb el tutor/a i l’especialista d’E. Especial, per un professional de l’equip d’Assessorament Psicopedagògic del districte de Gràcia.

La psicopedagoga Ana Torner és la persona assignada a la nostra escola.

El dia d’atenció al nostre Centre és el dimecres de 9 a 14 h.

Programa de salut

En el marc de coordinació existent en temes de salut entre el Consorci d’Educació de Barcelona (CEB), el Consorci Sanitari de Barcelona (CSB) i l’Agencia de Salut Pública de Barcelona (ASPB).

En el cas de la nostra escola, ubicada dins el barri de La Salut del districte de Gràcia, correspondrà a l’equip pediàtric del CAP de Larrard administrar les vacunacions a l’alumnat de 6è del centre.

Vacunacions contra:

 • Hepatitis A i B (nens i nenes)
 • Varicel·la (nens i nenes que no hagin passat aquesta malaltia)
 • Virus del Papil·loma humà (nenes)