L’apadrinament lector…una manera de treballar un munt de coneixements…


Programació de la tasca de l'apadrinament lector.

 

Intercicles ( Cicle Inicial / Cicle Superior )

1r i 6è de primària

2n / 3r TRIMESTRE. 1 hora i  30 minuts a la setmana.( Dimarts de 9 a 10:30h).
ESPAIS:Aules de 1r i 6è i la Biblioteca.

ÀREA LLENGUA CATALANA
 
BREU RESUM DE LA PRÀCTICA.

L’apadrinament lector és una activitat cooperativa que es realitza en parelles formades per alumnes de sisè que fan de padrins de lectura i els alumnes de primer de primària que fan de fillols. El fet de ser padrí de lectura representa que l’alumne padrí adquireix el compromís principal de vetllar per l’aprenentatge lector del seu fillol. L’ajuda a aprendre a llegir, alhora que mira d’encomanar-li el gust per la lectura tot engrescant-lo a llegir.

PUNT DE PARTIDA:

Pretenem dinamitzar l’aprenentatge de la lectura, apropar el text als infants a través de la tutoria entre iguals i en contextos significatius d’aprenentatge .

METODOLOGIA

– S’han treballat continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals.

 – S’han coordinat les mestres dels diferents cursos.

 – No només adquireixen coneixements sinó també actituds i valors individuals.

 – La feina proposada motiva i connecta amb els interessos de l’alumnat .

– Hi ha una especial atenció a la diversitat donat que es presenten tasques de diferents graus de complexitat que respecten els diferents ritmes d’aprenentatge.

 – Millora la convivència dins el centre ja que es treballa de forma cooperativa.

– L’avaluació té en compte l’autoavaluació.

CAPACITATS O COMPETÈNCIES

Es treballen aspectes importants de les següents Competències:

1- Competència comunicativa lingüística i audiovisual..

2- Competència artística i cultural ..

3-Competència del tractament de la informació i competència digital .

4- Competència d’aprendre a aprendre

5-  Competència d’autonomia i iniciativa personal.

6-Comunicació Lingüística:

- Aprendre a aprendre  -Autonomia i iniciativa personal.

-Aprendre a conviure .

 

OBJECTIUS
-Potenciar i millorar els aprenentatges de tot l’alumnat implicat, introduint nous escenaris de treball

 i involucrant el alumnes en els seus procés d’aprenentatge.

-Fomentar i estimular les relacions afectives i emocionals entre diferents edats.

-Crear vincles que no existien.

-Crear noves motivacions per treballar la lectura i les TIC.

-Formar als alumnes per a ser referents per a altres alumnes més petits i que es concreta en la figura del guia / tutor / padrí.

-Treballar regularment diferents estratègies de lectura.

- Fomentar la convivència.

- Educar en la responsabilitat i el compromís.

- Fomentar la interrelació entre cicles.

- Ampliar els espais de comunicació oral entre els infants en la llengua vehicular de l’escola.

-Potenciar els aprenentatges per part de tots els participants (padrins i fillols ).

 -Crear contextos significatius d’aprenentatge (llegeixo perquè algú m’entengui, llegeixo per algú que li interessa escoltar-me).

-Establir lligams afectius entre padrins i fillols al voltant de la lectura.

 -Generar una experiència positiva i plaent de lectura.

CONTINGUTS

-Lectura de contes, revistes..

- Diverses tipologies textuals.

-La fonètica

- Comprensió lectora de contes/històries..

-La mediació

-Estratègies conversacionals.

- estratègies de lectura en veu alta.

-Quadernet de seguiment de l’alumne.

 CRITERIS AVALUACIÓ

L’avaluació dels alumnes  es duu a terme mitjançant un registre anecdòtic.

 Un cop el fillol hagi acabat la sessió, el padrí omple una fitxa de seguiment a dues mans, així l’avaluació es realitza de forma compartida

 El recull d’aquestes fitxes, juntament amb la supervisió i el guiatge de les sessions d’apadrinament, és el que permet fer a les mestres els seguiment dels aprenentatges de cada un dels integrants de la parella padrí i fillol.
Formació prèvia:

 Es dedica un temps per parlar de l’activitat i a preparar-la.

Aquesta activitat permet:

 – Treballar la fonètica de la lectura (per tal d’oferir un bon model de lectura). Els tons de veu, la intensitat i la importància dels silencis.

- Fer activitats de mediació (cercar textos que puguin entendre els petits, pensar quines paraules o expressions hauran d’explicar ….).

- Parlar de la comprensió lectora; s’ensenyen a formular preguntes de comprensió fàcils (literals) i difícils ( interpretatives i profundes).

 -Parlar del hàbits lingüístics, parlar de la importància d’oferir als petits situacions per poder utilitzar la llengua, la importància per als petits de relacionar-se amb els més grans …

- Ensenyar estratègies conversacionals bàsiques: què s’ha de fer quan un alumne petit diu una paraula o una expressió incorrecta..

- Treballar les expressions gestuals, la mímica, la dramatització i les expressions facials …

- Realitzar un “Registre de lectures” adaptades a les primeres edats, en el qual es van apuntant els llibres que s’han emprat.

-Proporcionar estratègies de lectura.

 

 ACTIVITATS APRENENTATGE.

-Visualitzar contes utilitzant les TAC i fer-ne la comprensió oral posterior.

- Llegir contes als fillols d’acord amb el seu nivell i edat.

- Realitzar converses literàries al voltant dels llibres, autors, personatges, opinions, canviar-ne l’argument…

- Fer un seguiment del fillol a cada sessió procurant crear vincles d’amistat i de treball comú.

-Dibuixar i escriure una frase sobre l’opinió del conte llegit.

 -Realitzar el “Quadernet de seguiment” de l’alumne padrí, en el qual es van apuntant les incidències de les sessions, tant per part de l’alumne apadrinat (si té dificultats, si entén el que se li llegeix, si li interessa …) com una autoavaluació per  part del padrí (anotacions de l’evolució de les sessions de lectura, com es veu a si mateix com a lector).

-Les estratègies es dónen per escrit als padrins.

 -Explicació  a l’alumant de 6è sobre:

.Què puc fer com amic lector/a?”

 – Parlar normalment en català, encara que els fillols contestin en castellà o barregin.

- Preparar el conte amb antelació, llegir-lo a casa en veu alta; això ajudarà a fer millor l’entonació, les pauses, preparar-te les paraules que es cregui  que  poden costar d’entendre.

- Llegir en un to que s’entengui bé el que es diu, ni massa alt ni massa baix.

- Si es veu que  no escolta, parar de llegir i pregunta-li per què ho fa.

- Preparar contes adequats a la seva edat.

 Els professors dels  apadrinats han preparat tota una sèrie de contes i rondalles adreçades als més petits.

- Preguntar  quins tipus de conte li agrada més, una setmana tria cada un.

-Comentar entre tots dos quin és l’autor del conte i també quin nom té l’il·lustrador, un és tan important com l’altre.

 -L’ observació dels dibuixos també forma part de la comprensió del conte.

- Intentar i fer una petita conversa abans i després de la lectura, interessant-se pels seus avanços, les seves preferències i els seus interessos en general.

- Pensar en ser  un model lector per a l’ apadrinat. Bon model.

- Fer servir sempre l’estímul, l’aprovació i els reforços positius per aconseguir que escoltin els més petits.

 

 

 

IMG_20190513_095026

IMG_20190513_095034

IMG_20190513_095040

IMG_20190513_095105

IMG_20190513_095139